Làm Thế Nào Để Thông Thạo Được Một Ngoại Ngữ Trong 6 Tháng?

học Anh ngữ hiệu quả

học Anh ngữ, ngoại ngữ hiệu quả

Children start learning a language by listening to the spoken sounds. In time they connect the sounds to meanings and build their meaningful vocabulary list with each new day…

Học tiếng anh song ngữ qua truyện song ngữ anh việt tương tác

Play

 

Bài này dài tổng cộng 6 phút 07 giây.  Bạn sẽ đọc 520 từ trong đó có 279 từ cá biệt.  Bạn hãy đọc/nghe đi nghe lại nhiều lần để luyện nghe và xây dựng vốn từ.  Mời bạn ghi danh miễn phí (bấm đây) để vào đọc và học hàng tuần.

HOW TO BE FLUENT IN A FOREIGN LANGUAGE WITHIN 6 MONTHS? LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÔNG THẠO ĐƯỢC MỘT NGOẠI NGỮ TRONG 6 THÁNG?
Children start learning a language by listening to the spoken sounds. Trẻ em bắt đầu học ngôn ngữ bằng cách lắng nghe những âm tiếng nói.
In time they connect the sounds to meanings and build their meaningful vocabulary list with each new day. Qua thời gian chúng liên kết những âm với ý nghĩa và hình thành vốn từ vựng có nghĩa mỗi ngày.
Only a few years old they often communicate in primary language quite well. Chỉ vài tuổi là chúng  giao tiếp thường xuyên bằng tiếng mẹ đẻ khá tốt.
All of us have acquired at least one language purely through conversations and stories before we learn the written words. Tất cả chúng ta đều học được ít nhất một ngôn ngữ hoàn toàn thông qua những  lời thoại và truyện kể trước khi chúng ta học chữ viết.
Listening was the our first language skill. Kĩ năng ngôn ngữ đầu tiên của chúng ta là nghe.
Yet many students spend over ten years in trying to master a second language. Thế mà nhiều sinh viên bỏ trên mười năm trong nỗ lực thành thạo một ngoại ngữ.
And even then, when communicating with a foreigner, it often proves to be a frustrating and embarrassing experience. Và mặc dù thế, khi giao tiếp với một người nước ngoài, nó thường mang lại trải nghiệm khó khăn và ngượng nghịu.
If this is a common case as you know then the traditional learning approach has failed. Nếu điều này là phổ biến như bạn biết thì phương cách học truyền thống đã thất bại.
THE CONVENTIONAL OBSTACLES: CÁC CẢN TRỞ THÔNG THƯỜNG:
1) Traditional teaching methods which focus on vocabulary, phrase memorization, and grammar rules can create a handicap 1) Phương pháp giảng dạy truyền thống  tập trung vào việc học thuộc lòng từ vựng, các cụm từ, và các quy tắc ngữ pháp có thể gây ra thói tật
where the learner FAILS TO DEVELOP COMBINED SKILLS and UNABLE TO USE THEM QUICKLY WHEN NEEDED. mà người học KHÔNG TRIỂN KHAI KẾT HỢP ĐƯỢC CÁC KỸ NĂNG và KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CHÚNG MỘT CÁCH NHANH CHÓNG KHI CẦN ĐẾN.
2) Listening skill is often delayed until much later due to classroom written emphasis of homework, quizzes and exams…etc. 2)Kỹ năng nghe thường xuyên bị tránh cho đến mãi về sau vì lớp học nhấn mạnh vào bài viết như bài tập về nhà, thi vấn đáp và các bài thi… vân vân.
This results in the inability to recognize spoken words. Kết quả điều này là sự bất lực trong việc nhận ra các từ trong phát âm nói.
3) No immediate access to meaning of word, phrase or sentence while reading. 3) Không hiểu ngay được nghĩa của từ, cụm từ hoặc là câu trong khi đọc.
4) Pronunciation and speaking practice is limited with native language speaker. 4) Sự luyện tập phát âm và kĩ năng nói bị hạn chế với người bản ngữ.
5) Uninteresting learning materials of limited contexts. 5) Các tài liệu học tập thì có ít ngữ cảnh và không gây hứng thú.
THE FUNDAMENTAL CHALLENGES of verbal communication in a second language include: CÁC THÁCH THỨC CHỦ YẾU của giao tiếp bằng lời nói ở một ngoại ngữ bao gồm:
1) Interpretation of sounds/words: 1) Sự thấu hiểu các âm/từ:
Matching SPOKEN SOUNDS into WORDS/MEANINGS then into CONTEXTS. Kết hợp CÁC ÂM NÓI vào CÁC TỪ/CÁC NGHĨA rồi sau đó vào trong NHỮNG NGỮ CẢNH
2) Verbalizing thoughts: 2) Diễn đạt các ý nghĩ thành lời nói:
Organizing KNOWN WORDS INTO CONTEXT then SPEAK CORRECT SOUNDS in response. Sắp xếp CÁC TỪ ĐÃ BIẾT VÀO TRONG NGỮ CẢNH tiếp theo NÓI CHUẨN CÁC ÂM khi trả lời.
This cycle repeats continuously in a conversation where below essential skills are excercised simultaneously: Quá trình này lặp lại liên tục trong hội thoại khi đó những kỹ năng cơ bản dưới đây được sử dụng cùng lúc với nhau:
1)LISTENING (match sounds to words) 1) NGHE (kết hợp âm với từ)
2)COMPREHENSION (match words to meaning then into context) 2)HIỂU (kết hợp từ vào nghĩa và vào trong ngữ cảnh)
3)ORGANIZING THOUGHTS (put new words into new context) 3) TỔ CHỨC Ý TƯỞNG ( sắp xếp các từ mới vào trong ngữ cảnh mới)
4)SPEAKING 4)NÓI
(5 WRITING is not exercised in verbal communication) (5 VIẾT thì không sử dụng trong giao tiếp bằng lời nói)
HOWEVER you can only speak and write what you know. TUY NHIÊN bạn có thể chỉ nói và viết những gì mà bạn biết.
If your word list is small then what you can say or write is short and simple. Nếu vốn từ của bạn ít khi ấy những gì bạn có thể nói hoặc viết sẽ ngắn và đơn giản.
In the past, according to many linguists the KEYS to language success are: Trong quá khứ, theo nhiều nhà ngôn ngữ học CHÌA KHÓA để thành thạo ngôn ngữ là:
1) EXPOSURE TO and 1) SỰ TIẾP GIÁP và
2) COMPREHENSION OF A VERY LARGE AMOUNT OF CONTEXTUAL FOREIGN WORDS recognizable through sounds and writing. 2) HIỂU MỘT SỐ LƯỢNG RẤT LỚN NHỮNG TỪ NGOẠI NGỮ THEO NGỮ CẢNH có thể nhận diện được qua âm thanh và văn bản.
3) IN SHORTEST TIME that our brain can process. 3) TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT mà não của chúng ta có thể tiếp nhận.
For decades, these combined goals prove to be most challenging for all linguists of the world. Nhiều thập kỉ qua, những tổ hợp mục tiêu  này đã là đều thử thách nhất cho tất cả các nhà ngôn ngữ học trên thế giới.
NEW INNOVATION SÁNG KIẾN MỚI
First time ever, our parallel-texts listening-reading interactive technology solves this age-old challenge and bring the keys of language success to the learners.  Our tool features: Lần đầu tiên, công nghệ tương tác nghe và đọc song song của chúng tôi đã giải quyết được thách thức lâu năm này và mang đến chìa khóa thành công trong ngôn ngữ cho người học.  Công nghệ chúng tôi gồm:
1) Listen-Read through great novels and contemporary materials in bilingual side-by-side 1) Nghe-Đọc thông qua các tác phẩm kinh điển và giáo trình học hiện đại song ngữ cạnh bên nhau.
2) Instant short dictionary when computer mouse hovers over words, phrases, sentences (and in reverse language) 2) Tra từ nhanh gọn khi rê chuột máy tính qua các từ, cụm từ, các câu (còn đổi chiều ngôn ngữ)
3) Phrase, sentence repeatable reading with one interactive click 3) Cụm từ, câu có thể được đọc lại với chỉ một cú bấm chuột tương tác.
4) The student can practice reading along and record his/her voice to hear the language improvement. 4) Học sinh có thể luyện tập đọc theo và thu âm giọng của mình để nghe sự tiến bộ.
With dedication, language lovers can acquire a huge amount of vocabularies, phrases and sentences both verbally and in writing. Cùng với sự tận tâm, người yêu ngôn ngữ có thể đạt được một lượng khổng lồ các từ vựng, cụm từ, và câu cả văn nói và văn viết.
More importantly you can begin to distinguish the language patterns and structures. Quan trọng hơn, bạn có thể bắt đầu nhận thức được những nét thông dụng và kết cấu của ngôn ngữ.
It can easily be accomplished by following our bilingual reading methodology. Điều này có thể đạt được 1 cách dễ dàng qua phương cách đọc song ngữ của chúng tôi.
You can now dramatically reduce studying time and possibly use the language within 6-12 months. Lúc này các bạn có thể rút ngắn ngay thời gian học tập và có thể  sử dụng ngôn ngữ trong vòng 6-12 tháng.
Is it possible to learn a language in six months? NOW…ABSOLUTELY! Bạn có thể học một ngôn ngữ trong sáu tháng? LÚC NÀY ĐÂY…. HOÀN TOÀN CÓ THỂ!
We look forward to your learning success. Chúng tôi mong chờ bước đường thành công trong học tập của bạn.

ghidanh2

(Bài Làm Thế Nào Để Thông Thạo Được Một Ngoại Ngữ Trong 6 Tháng)

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search