Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Qua Parallel Texts (Phần 2)

Phương Pháp Song Ngữ Tương Tác Cách Học Bất Cứ Một Ngoại Ngữ Nào


Bài Trích Trong Diễn Đàn:

“Cách Học Bất Cứ Một Ngoại Ngữ Nào”

 

(Tiếp Theo Phần 1)

Leosmith (Octoglot United States)
Nói: English*, Spanish, Russian, Mandarin, Japanese, Thai, Swahili, French
Are you saying to do each step with the whole text? By that I mean Có phải ý anh là làm từng bước với toàn bộ văn bản không? Ý tôi là
1. read the translation for the whole book 1. – đọc bản dịch của toàn bộ cuốn sách
2. listen to the recording and look at the written text at the same time for the whole book 2. nghe bản thu âm và cùng lúc đó nhìn theo văn bản viết cho toàn bộ cuốn sách
etc. v.v.
or do you advocate doing a page at a time, or some other increment. hay anh chủ trương làm từng trang một, hay làm theo định lượng tăng dần khác.
It takes a lot of practice to get good at conversing. Cần phải luyện tập nhiều để có thể giao tiếp tốt.
It’s a necessary part of acquiring a language. Đó là một phần cần thiết trong việc tiếp nhận một ngôn ngữ
Invariably you will pick up new words and grammar while listening to your partner. Chắc chắn bạn sẽ góp nhặt được từ và ngữ pháp mới khi lắng nghe đối phương.
Based on these things, I consider it learning. Dựa vào những điều này, tôi cho đó là một cách học.
Although I agree that exposure is very important, perhaps the single most important factor. Mặc dù tôi đồng ý rằng sự tiếp xúc với ngôn ngữ rất quan trọng, có thể yếu tố đơn lẻ quan trọng nhất …
…”It does NOT matter whether you understand each single word, in the beginning concentrate on sentences. …”KHÔNG quan trọng chuyện bạn có hiểu từng từ một hay không, khi mới bắt đầu hãy tập trung vào câu.”
The more of them you will hear and see at the same time, the more exposure you will get. Bạn càng nghe và thấy nhiều câu vào cùng một lúc, bạn sẽ càng có nhiều sự tiếp xúc với ngôn ngữ.
Let your brain do the rest. Để não của bạn làm phần việc còn lại.
True, and to take it a step further, learning whole paragraphs is better with languages that are highly dependant on context, like Japanese. Đúng vậy, và để tiến xa thêm một bước, học cả đoạn văn sẽ tốt hơn với các ngôn ngữ phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh, như tiếng Nhật.
————–Siomotteikiru————–
Texts: Văn bản:
1. ideal: 1. lý tưởng: 
(not just any texts) written by educated native speakers for educated native speakers (good writers, scholars, journalists) read aloud by professional actors (không phải bất cứ văn bản nào cũng được) được viết bởi người bản xứ được đào tạo bài bản (như nhà văn, học giả, nhà báo) được đọc bởi diễn viên chuyên nghiệp
2. self-explanatory: 2. tự giải thích được: 
the more you BEFOREHAND know about the text you’re going to study the better. bạn càng hiểu rõ về văn bản TRƯỚC ĐÓ, bạn càng học tốt hơn.
„Der Prozess” by Franz Kafka or „Lolita” by Nabokov for me, I’ve time and again read and LISTENED to them in many languages, so I almost know them by heart. “Vụ án” (“Der Prozess”) của Franz Kafka hay “Lolita” của Nabokov đối với tôi, tôi đã đọc và NGHE chúng nhiều lần trong nhiều ngôn ngữ, nên tôi gần như thuộc nằm lòng chúng.
3. “extra-linguistic”: 3. “ngoài ngôn ngữ”
you should concentrate on the plot not grammar points or vocabulary bạn nên tập trung vào cốt truyện thay vì các điểm ngữ pháp hay từ vựng
4. “tool kit”: 4. “bộ dụng cụ hỗ trợ”
e-texts in vertical parallel columns, good translation, good audio recording (mp3, wav), pop up dictionary văn bản điện tử theo cột dọc song song, bản dịch tốt, bản thu âm tốt (mp3, wav), từ điển xuất hiện tự động
5. JOY or/and wonder 5. NIỀM VUI hoặc/và sự hứng thú 
The first ten to twenty pages (idiolect) might be extremely difficult, but if you don’t give up too soon because you’re scared or frustrated it will become easier and easier, the longer the book the easier it will be to understand. 10 đến 20 trang đầu (biệt ngữ) có thể rất khó hiểu, nhưng nếu bạn không bỏ cuộc quá sớm vì sợ hãi hay chán nản, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, cuốn sách càng dài thì sẽ càng dễ hiểu.
PS PS
I do not remember Krashen mentioning anywhere how to MEASURE EXPOSURE: Tôi không nhớ Krashen có nhắc đến cách ĐO ĐỘ TIẾP XÚC NGÔN NGỮ:
NEW TEXT (written + audio) divided by VĂN BẢN MỚI (viết + nói) được chia cho
minutes times hours times days số phút nhân số giờ nhân số ngày
SPEAKING and WRITING are not difficult at all, provided you have done the right amount of exposure to good quality texts (written + audio). NÓI và VIẾT không khó chút nào, nếu như bạn đã có đủ tiếp xúc với văn bản (viết + nói) chất lượng tốt.
Most native speakers in any language have usually nothing interesting or beautiful to say, because of poor exposure (they do not listen to or read anything really worth it). Hầu hết người bản xứ của bất kỳ ngôn ngữ nào cũng thường không có gì thú vị hay ho để nói, vì không tiếp xúc đủ (họ không nghe hay đọc những gì có giá trị).

(Đọc Tiếp Phần 3)

Nguồn: how-to-learn-any-language.com

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search