Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Qua Parallel Texts (Phần 3)

Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Qua Parallel Texts

Bài Trích Trong Diễn Đàn:

“Cách Học Bất Cứ Một Ngoại Ngữ Nào”

(Tiếp Theo Phần 2)

Volte (Tetraglot Switzerland)
Nói: English*, Esperanto, German, Italian
Học: French, Finnish, Mandarin, Japanese
Have you tried using your method in reverse, listening to a language you already know and reading one you don’t? How much less effective is it? Đã bao giờ bạn thử sử dụng phương pháp của bạn theo cách ngược lại, nghe một ngôn ngữ bạn đã biết và đọc ngôn ngữ bạn không biết? Cách làm đó có kém hiệu quả hơn nhiều không?
I’ve found that watching movies with Dutch subtitles, in English, helps my Dutch comprehension quite a bit – but I don’t really like watching movies, so I do this rarely. Tôi phát hiện rằng xem phim bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Hà Lan, giúp cho việc hiểu tiếng Hà Lan của tôi khá nhiều – nhưng tôi lại không thực sự thích xem phim, nên tôi ít khi làm việc này.
…”I do not use abridged books” …”Tôi không dùng sách được rút ngắn”
I can’t stand abridged books – I’m just wondering how you manage to avoid them, since abridging books, especially for audio, seems all too common. Tôi không thể chịu nổi sách được rút ngắn – tôi chỉ tự hỏi làm sao bạn có thể né chúng được, khi mà sách rút ngắn, đặc biệt là sách nói, có vẻ quá phổ biến.
—————–Siomotteikiru—————–
To Volte Đến Volte
I do not read anything without simultaneously listening to it before I have mastered proper pronunciation (by listening, listening to minimal pairs/ phonemes and then repeating after the recording – “shadowing”). Tôi không đọc cái gì mà không đồng thời nghe nó trước khi tôi nắm vững cách phát âm chính xác (bằng cách nghe, nghe theo cặp âm nhỏ nhất / âm vị, và sau đó lặp lại theo bản thu âm – phương pháp “shadowing”
Knowing a language involves four skills: Biết môt ngôn ngữ xoay quanh 4 kỹ năng:
listening, reading, speaking, writing nghe, đọc, nói, viết
and four subsystems: và 4 hệ thống phụ:
pronunciation, vocabulary, grammar and discourse (=how to make texts). phát âm, từ vựng, ngữ pháp và diễn ngôn (=cách tạo văn bản)
They are all interdependent, and reading without listening is counterproductive. Chúng đều liên quan lẫn nhau, và đọc mà không nghe là phản tác dụng
A Russian friend of mine was doing the following: Một người bạn Nga của tôi làm theo cách này:
To increase input, he listened to the Russian text (synthesized audio) and looked at the target text, he said it worked for him, but his pronunciation was not very good, to put it mildly. Để tăng ngôn ngữ đầu vào, anh ấy nghe văn bản tiếng Nga (bản ghi âm tổng hợp bằng máy tính) và nhìn theo văn bản viết ở ngôn ngữ đích, anh ấy bảo cách này có hiệu quả với anh ấy, nhưng phát âm của anh không được tốt lắm, đó là còn nói nhẹ nhàng.
Volte (Tetraglot Switzerland)
Nói: English*, Esperanto, German, Italian
Học: French, Finnish, Mandarin, Japanese
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết:
To Volte Đến Volte
….”  
I do not read anything without simultaneously listening to it before I have mastered proper pronunciation (by listening, listening to minimal pairs/ phonemes and then repeating after the recording – “shadowing”). Tôi không đọc cái gì mà không đồng thời nghe nó trước khi tôi nắm vững cách phát âm chính xác (bằng cách nghe, nghe theo cặp âm nhỏ nhất / âm vị, và sau đó lặp lại theo bản thu âm – phương pháp “shadowing”)
Ahhhh, good to know. Ồ, hay quá.
I’ve tried reading before knowing how to pronounce things in some languages (all of the ones I’m currently studying other than Persian, actually). Tôi đã thử đọc trước khi biết cách phát âm từ trong vài ngôn ngữ (thực ra là tất cả các ngôn ngữ tôi đang học ngoại trừ tiếng Ba Tư)
This doesn’t seem to be a big problem for German, where correct pronunciation came to me extremely quickly after I started shadowing (within a week) but I think that it has impeded me in the others. Đây có vẻ không phải vấn đề lớn với tiếng Đức, thứ tiếng mà tôi học cách phát âm chuẩn rất nhanh sau khi tôi bắt đầu phương pháp lặp lại “shadowing” (trong vòng 1 tuần) nhưng tôi nghĩ việc ấy đã cản trở tôi trong những ngôn ngữ khác.
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết: 
   
Knowing a language involes four skills: Biết môt ngôn ngữ xoay quanh 4 kỹ năng: 
listening, reading, speaking, writing nghe, đọc, nói, viết 
and four subsystems: và 4 hệ thống phụ:
pronunciation, vocabulary, grammar and discourse(=how to make texts). phát âm, từ vựng, ngữ pháp và diễn ngôn (=cách tạo văn bản)
   
They are all interdependent, and reading without listening is counterproductive. Chúng đều liên quan lẫn nhau, và đọc mà không nghe là phản tác dụng
Well, it helps with reading, but I agree, it is counterproductive for speaking correctly, and it makes it much easier to get mixed up. Thực ra, việc này hiệu quả với đọc, nhưng tôi đồng ý, sẽ là phản tác dụng cho việc nói đúng, và làm ta dễ dàng bị nhầm lẫn.
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết:
A Russian friend of mine was doing the following: Một người bạn Nga của tôi làm theo cách này:
To increase input, he listened to the Russian text (synthesized audio) and looked at the target text, he said it worked for him, but his pronunciation was not very good, to put it mildly. Để tăng ngôn ngữ đầu vào, anh ấy nghe văn bản tiếng Nga (bản ghi âm tổng hợp bằng máy tính) và nhìn theo văn bản viết ở ngôn ngữ đích, anh ấy bảo cách này có hiệu quả với anh ấy, nhưng phát âm của anh không được tốt lắm, đó là còn nói nhẹ nhàng.
I can’t stand listening to synthesized speech, in any language I’ve heard it in. Tôi không thể nào chịu nổi khi nghe bài nói được tổng hợp bằng máy tính, trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi nghe.
I’d rather have no model than a synthesized one. Tôi thà không có bài mẫu nào còn hơn là bài mẫu tổng hợp bằng máy tính.

(Đọc Tiếp Phần 4)

Nguồn: how-to-learn-any-language.com

This Post Has One Comment

Comments are closed.

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search