Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Qua Parallel Texts (Phần 4)

Học Ngoại Ngữ Nhanh Qua Parallel Texts


Bài Trích Trong Diễn Đàn:

“Cách Học Bất Cứ Một Ngoại Ngữ Nào”

 

(Tiếp Theo Phần 3)

—————-Siomotteikiru ——————–
As to parallel texts. Còn về văn bản song song.
Good quality literature has very often good translations. Văn học chất lượng tốt rất thường có bản dịch hay.
It does not matter if it is 100% exact, words mean something only in a context, and very soon you’re able to guess the exact meaning, occasianally you can use a pop up dictionary. Không quan trọng chuyện nó có chính xác 100% không, từ ngữ chỉ có ý nghĩa khi đặt trong ngữ cảnh, và bạn sẽ sớm có thể đoán được nghĩa chính xác, thỉnh thoảng bạn có thể sử dụng từ điển xuất hiện tự động.
As to making parallel texts: it takes time and effort. Còn về việc tạo ra văn bản song song: việc này tốn nhiều thời gian và công sức.
In one chapter of a novel there are more words, sentences and text than in any language textbook. Trong một chương của một cuốn tiểu thuyết, có nhiều từ, câu và văn bản hơn trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa ngôn ngữ nào.
I like Kafka, and I wanted to listen to Der Prozess in the original (German), so I “listened-read” to it, it took me four days (forty hours of active study), and now I am able to understand most German texts (written and spoken)! And I knew practically nothing about German before. Tôi thích Kafka, và tôi muốn nghe “Vụ án” bằng ngôn ngữ gốc (tiếng Đức), nên tôi “nghe-đọc” nó, mất của tôi 4 ngày (40 giờ học chủ động), và giờ tôi có thể hiểu được hầu hết văn bản tiếng Đức (viết và nói)! Và tôi hầu như không biết gì về tiếng Đức trước đó.
The novel is about nine hours, read by Gert Westphal, the translation into Polish is very good, and close to the original. Cuốn tiểu thuyết dài khoảng 9 tiếng, được đọc bởi Gert Westphal, bản dịch tiếng Ba Lan cũng rất tốt, và sát với nguyên tác.
That’s how effective “listening-reading” is. Phương pháp “nghe-đọc” hiệu quả đến vậy đấy.
I am not interesting in German, and I am not going to learn it comme il faut. Tôi không có hứng thú với tiếng Đức, và tôi sẽ không học nó theo đúng cách thông thường.
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết:
3. you look at the translation and listen to the text at the same time, from the beginning to the end of a story, usually three times is enough to understand almost everything 3. bạn nhìn vào bản dịch và lắng nghe văn bản cùng lúc, từ đầu cho đến cuối câu chuyện, thường thì 3 lần là đủ để hiểu gần như mọi thứ
This is the most important thing in the method, it is right AT THIS POINT that proper learning takes place. Đây là phần quan trọng nhất của phương pháp này, chính TẠI THỜI ĐIỂM này việc học đúng cách diễn ra.
   
If you’re in a position to do it right from the start, you can skip 1. and 2. Nếu bạn có khả năng làm đúng được từ đầu, bạn có thể bỏ bước 1 và 2
How do you decide when enough is enough? I’ve listened to the recording of “In der Strafkolonie” once; it was just over an hour, and I lost my place in the translation for a couple of sentences to half a paragraph well under a dozen times. Khi nào bạn quyết định đủ là đủ? Tôi đã nghe bản thu âm của “In der Strafkolonie” 1 lần; nó chỉ dài hơn 1 tiếng, và tôi mất dấu trong bản dịch khoảng vài câu đến nửa đoạn văn dưới một chục lần.
Other than that, I largely followed it, although a few more sentences confused me in parts. Ngoài việc đó ra, tôi theo kịp hầu hết nó, mặc dù có vài câu nữa khiến tôi hơi rối vài phần.
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết:
4. now you can concentrate on SPEAKING: you repeat after the recording, you do it as many times as necessary to become fluent 4. giờ bạn có thể tập trung vào kỹ năng NÓI: bạn lặp lại theo bản thu âm, bạn làm vậy nhiều hết mức cần thiết để trở nên thông thạo ngôn ngữ.
With or without using the written text in the target language? Có hay không sử dụng văn bản viết trong ngôn ngữ đích?
Siomotteikiru wrote: Siomotteikiru viết:
5. you translate the text from your own language into the language you’re learning 5. bạn dịch văn bản từ ngôn ngữ của mình sang ngôn ngữ bạn đang học
you can do the translation both orally and in writing, that’s why the written texts should be placed in vertical columns side by side: you can cover one side and check using the other one. bạn có thể dịch bằng cả 2 cách nói và viết, đó là lý do văn bản viết cần phải được đặt trong các cột dọc song song cạnh nhau: bạn có thể che 1 bên và kiểm tra bằng bên còn lại.
Is it good to do this one sentence at a time, or in larger chunks? Nên làm vậy theo từng câu một, hay theo cụm lớn hơn?

 

Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Học Ngoại Ngữ (Phần 5)

Nguồn: how-to-learn-any-language.com

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search