Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Parallel Texts (Phần 1)

Học ngoại ngữ qua phương pháp song ngữ

Bài Trích Trong Diễn Đàn:

“Cách Học Bất Cứ Một Ngoại Ngữ Nào”

 

—————–Siomotteikiru ——————-
Learning a language is all about EXPOSURE, that is how much NEW text you’re able to understand in a unit of time (a minute multiplied by hours and days). Học một ngôn ngữ đều là về SỰ TIẾP XÚC VỚI NGÔN NGỮ, nghĩa là bao nhiêu văn bản MỚI mà bạn có thể hiểu được trong một khoảng thời gian (tính theo phút nhân cho số giờ và ngày).
When you start at the beginner’s level your exposure is almost none. Khi bạn mới bắt đầu ở trình độ thấp nhất, sự tiếp xúc với ngôn ngữ của bạn gần như bằng không.
It does NOT matter whether you understand each single word, in the beginning concentrate on sentences. KHÔNG quan trọng chuyện bạn có hiểu từng từ một hay không, khi mới bắt đầu hãy tập trung vào câu.
The more of them you will hear and see at the same time, the more exposure you will get. Bạn càng nghe và thấy nhiều câu vào cùng một lúc, bạn sẽ càng có nhiều sự tiếp xúc với ngôn ngữ.
Let your brain do the rest. Để não của bạn làm phần việc còn lại.
The layout of the texts to learn is very important. Bố cục của văn bản cần học cũng rất quan trọng.
Sensory memories – visual (iconic) and auditory (echoic)- are very short and disappear within a second, so you get lost when you have to look for words, they should CONSTANTLY be within your eyes’ and ears’ reach. Trí nhớ giác quan – thị giác (hình tượng) và thính giác (âm thanh) – rất ngắn hạn và biến mất chỉ trong vài giây, nên bạn mất phương hướng khi phải tìm từ, chúng cần phải LUÔN LUÔN nằm trong tầm với của đôi mắt và đôi tai của bạn.
If you want to maximize your EXPOSURE: Nếu bạn muốn tối đa hoá SỰ TIẾP XÚC VỚI NGÔN NGỮ:
Use meaningful texts (not words, short sentences). Hãy sử dụng các văn bản có ý nghĩa (không chỉ là từ, câu ngắn).
Use LONG texts with AUDIO. Hãy sử dụng văn bản DÀI có BÀI NGHE đính kèm.
By texts I mean TEXTS (a story, a joke, a newspaper article, a poem, a novel), not individual words or sentences or boring textbooks dialogues about nothing. Khi nói văn bản, ý tôi là các BÀI VIẾT (một câu chuyện, một trò đùa, một bài báo, một bài thơ, một cuốn tiểu thuyết), không chỉ là các từ hay câu đơn lẻ, hay những đoạn hội thoại chán ngắt chả về gì cả trong sách giáo khoa.
Don’t try to speak (or write) too soon, it is much better to listen to more texts instead, listening comprehention should be the most important goal. Đừng cố nói (hay viết) quá sớm, thay vào đó sẽ tốt hơn nếu bạn nghe nhiều văn bản, kỹ năng nghe hiểu cần là mục tiêu quan trọng nhất.
I concentrate on the meaning, I do not try to learn a paticular language, what I am interested in is the story, not the language. Tôi tập trung vào nghĩa, tôi không cố học một ngôn ngữ nhất định, thứ mà tôi quan tâm tới là câu chuyện, chứ không phải là ngôn ngữ.
And don’t do any tests, it is a complete waste of time and a source of appalling number of mistakes. Và đừng làm các bài kiểm tra, đó là việc hoàn toàn tốn thời gian vô ích và là nguyên nhân của rất rất nhiều lỗi sai.
Tests are good for teachers and publishers, not for learners. Bài kiểm tra chỉ tốt cho giáo viên và nhà xuất bản, không phải cho người học.
Sooner or later you will feel you’re ready to speak or write, it will come naturally, and it will be easy. Sớm muộn gì bạn sẽ cảm thấy mình đã sẵn sàng nói hay viết, việc đó sẽ đến một cách tự nhiên và sẽ rất dễ dàng.
I’ve NEVER learned how to write English, and I am able to put across almost anything I want, (making hell of a lot of mistakes, but who cares as long as the meaning is clear). Tôi CHƯA BAO GIỜ học cách viết tiếng Anh, và tôi có thể truyền đạt hầu hết mọi điều tôi muốn, (và phạm phải cả đống lỗi, nhưng ai quan tâm một khi nghĩa rõ ràng).
You may not believe it, but I haven’t written anything in English for three years, and still I can manage. Bạn có thể không tin, nhưng tôi chưa viết gì bằng tiếng Anh trong 3 năm, và tôi vẫn có thể làm được.
ONE thing at a time. Mỗi lúc một việc thôi.
Remember “The Last Samurai”: “Too many minds: mind the sword, mind the people watch. Hãy nhớ câu nói trong “Vị Samurai cuối cùng”:  “Để tâm quá nhiều: để tâm đến kiếm, để tâm người đứng xem.
No mind.” Đừng để tâm.”
I am not a teacher nor a publisher, I am a LEARNER. Tôi không phải là một giáo viên hay nhà xuất bản, tôi là một HỌC VIÊN
Teachers and publishers usually (always?) want to make money (nothing wrong with that), LEARNERS want to learn as well and as fast as possible. And that’s why our needs are completely different. Giáo viên và nhà xuất bản thường (luôn?) muốn kiếm tiền (không có gì sai cả), NHỮNG HỌC VIÊN cũng muốn học thật nhanh. Và đó là tại sao nhu cầu của chúng ta hoàn toàn khác nhau.
Volte (Tetraglot Switzerland)
Nói: English*, Esperanto, German, Italian
Học: French, Finnish, Mandarin, Japanese
Perhaps these are too close to a boring textbook – That said – I’ve tried reading parallel texts, and unless they’re using extremely ornate and formal language, I find it extremely useful. Có thể chúng quá giống với một cuốn sách giáo khoa chán ngắt – Dù vậy – Tôi đã thử đọc văn bản song song, và trừ phi chúng sử dụng ngôn từ quá hoa mỹ và kiểu cách, tôi thấy chúng rất có ích.
I haven’t tried mixing in the audio component, as I’ve never liked audio books – but I think it’s worth a try. Tôi vẫn chưa thử đưa thêm yếu tố âm thanh vào, vì tôi chưa bao giờ thích sách nói – nhưng tôi nghĩ cũng đáng thử đây.
Thank you very much, Siomotteikiru! Cảm ơn rất nhiều, Siomotteikiru!

(Đọc Tiếp Phần 2)

Nguồn: how-to-learn-any-language.com

This Post Has 2 Comments

Comments are closed.

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search