Sách: Truyện Cổ An-Đéc-Xen (Upper Elementary Level)

Dịch song ngữ anh việt tương tác tuyển tập truyện cổ An-Đéc-Xen

 BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ 01 (ĐỌC)  GÃ CỔ CỒN
 BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ 02  EM BÉ BÁN DIÊM
 ANH CHÀNG CHĂN LỢN 01  ĐÔI GIÀY ĐỎ 01
 ANH CHÀNG CHĂN LỢN 02  ĐÔI GIÀY ĐỎ 02
 NÀNG CÔNG CHÚA VÀ HẠT ĐẬU  CHIẾC HÒM BAY
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 01  BÔNG CÚC TRẮNG 01
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 02  BÔNG CÚC TRẮNG 02
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 03  MỘT MẢNH LÁ CỦA TRỜI
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 04  CHÚ LÍNH CHÌ DŨNG CẢM 01
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 05  CHÚ LÍNH CHÌ DŨNG CẢM 02
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 06  CHIẾC KIM THÔ
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 07  NHỮNG BÔNG HOA CỦA IDA 01
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 08  NHỮNG BÔNG HOA CỦA IDA 02
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 09  NHỮNG BÔNG HOA CỦA IDA 03
 ĐÔI GIÀY HẠNH PHÚC 10  NHỮNG BÔNG HOA CỦA IDA 04
 CÂY THÔNG 01  CÔ BÉ NHƯ NGÓN TAY 01
 CÂY THÔNG 02  CÔ BÉ NHƯ NGÓN TAY 02
 CÂY THÔNG 03  CÔ BÉ NHƯ NGÓN TAY 03
 CÂY THÔNG 04  CÔ BÉ NHƯ NGÓN TAY 04
 NỮ CHÚA TUYẾT 01  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 01
 NỮ CHÚA TUYẾT 02  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 02
 NỮ CHÚA TUYẾT 03  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 03
 NỮ CHÚA TUYẾT 04  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 04
 NỮ CHÚA TUYẾT 05  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 05
 NỮ CHÚA TUYẾT 06  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 06
 NỮ CHÚA TUYẾT 07  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 07
 NỮ CHÚA TUYẾT 08  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 08
 NỮ CHÚA TUYẾT 09  NÀNG TIÊN CÁ BÉ NHỎ 09
 NỮ CHÚA TUYẾT 10  BẦY CHIM THIÊN NGA 01
 NGÔI NHÀ CỔ 01  BẦY CHIM THIÊN NGA 02
 NGÔI NHÀ CỔ 02  BẦY CHIM THIÊN NGA 03
 NGÔI NHÀ CỔ 03  BẦY CHIM THIÊN NGA 04
 CÂU CHUYỆN MỘT BÀ MẸ 01  BẦY CHIM THIÊN NGA 05
 CÂU CHUYỆN MỘT BÀ MẸ 02  CÁC HIỆP SĨ NHẢY CAO
 CÁI BÓNG 01  
 CÁI BÓNG 02  
 CÁI BÓNG 03  
 CÁI BÓNG 04  
 CÁI BÓNG 05  

 

Lời Giới Thiệu

Hans Christian Andersen often referred to in Scandinavia as H. C. Andersen; April 2, 1805 – August 4, 1875) was a Danish author and poet. Hans Christian Anderson thường được biết đến tại Scandinavia là H.C.Anderson; (2/4/1805 – 4/8/1875) là một tác giả và nhà thơ người Đan Mạch.
Although a prolific writer of plays, travelogues, novels, and poems, Andersen is best remembered for his fairy tales. Mặc dù là nhà văn phong phú viết nhiều tác phẩm kịch, kí sự du lịch, tiểu thuyết, và thơ, Andersen được biết đến nhiều nhất qua những câu chuyện thần thoại cổ tích.
Andersen’s popularity is not limited to children; his stories  —called eventyr, or “fairy-tales”  —express themes that transcend age and nationality. Sự phổ biến của Andersen không chỉ giới hạn ở lứa tuổi trẻ em, những câu chuyện của ông thường được gọi là evevtyr, hoặc là chuyện thần thoại nói về những chủ đề vượt tuổi và quốc gia.
Andersen’s fairy tales, which have been translated into more than 125 languages, have become culturally embedded in the West’s collective consciousness, readily accessible to children, but presenting lessons of virtue and resilience in the face of adversity for mature readers as well. Những câu chuyện thần thoại của Andersen, đã được dịch ra hơn 125 thứ tiếng, đã ăn sâu vào văn hóa tư tưởng chung của Tây phương, dễ dàng đến với trẻ em, nhưng cũng đưa ra những bài học về đức hạnh và tính kiên cường khi đối mặt với những nghịch cảnh cho những người đọc trưởng thành.
They have inspired plays, ballets, and both live-action and animated films. Chúng đã truyền cảm hứng cho những vở kịch, balê, cả phim điện ảnh và phim hoạt hình.
Hans Christian Andersen was born in the town of Odense, Denmark, on Tuesday, April 2, 1805. He was an only child. Han Christian Andersen được sinh ra tại thị trấn Odense, Đan mạch vào thứ 3 , ngày 2 tháng 4, năm 1805. Ông là người con một.
Andersen’s father, also Hans, considered himself related to nobility. Cha của Andersen, ông Hans, tự nhận mình có nguồn gốc quan hệ quý tộc.
His paternal grandmother had told his father that their family had in the past belonged to a higher social class,[4] but investigations prove these stories unfounded. Bà nội của ông đã nói với cha ông rằng gia đình họ lúc xưa thuộc vào tầng lớp thượng lưu, nhưng không có minh chứng cho điều này.
Theories that Andersen may have been an illegitimate son of King Christian VII persist. Những giả thuyết vẫn cho rằng Andersen có thể là con hoang của vua Christian VII.
Nevertheless, King Frederick VI took a personal interest in him as a youth and paid for a part of his education. Tuy vậy, vua Frederick VI đã tự quan tâm đến ông khi ông còn trẻ và đã chi trả một phần cho sự giáo dục của ông.
Andersen’s father, who had received an elementary education, introduced Andersen to literature, reading him Arabian Nights. Cha của Andersen, người chỉ có học vấn cấp 2, đã mở đầu làm quen Văn học đến Andersen, đọc cho ông những câu chuyện về 1001 đêm.
Andersen’s mother, Anne Marie Andersdatter, was uneducated and worked as a washerwoman following his father’s death in 1816, remarrying in 1818. Mẹ của Andersen, Anne Marie Andersdatter, không được đi học và làm việc như một lao công cho đến khi cha ông chết vào năm 1816, và bà tái hôn vào năm 1818.
Andersen was sent to a local school for poor children where he received a basic education and was forced to support himself, working as a weaver’s apprentice and, later, for a tailor. Andersen được gửi tới một ngôi trường địa phương dành cho trẻ em nghèo nơi ông đã nhận được nền giáo dục cơ bản và bị bắt buộc phải tự nuôi sống chính mình, làm việc như một người dệt vải tập sự và sau đó là thợ may.
At 14, he moved to Copenhagen to seek employment as an actor. Năm 14 tuổi, ông dời đến Copenhagen để kiếm việc làm diễn viên.
Having an excellent soprano voice, he was accepted into the Royal Danish Theatre, but his voice soon changed. Với một giọng nữ cao tuyệt vời, ông được nhận vào Nhà Hát Hoàng Gia Đan Mạch, nhưng chất giọng của ông sớm bị thay đổi.
A colleague at the theatre told him that he considered Andersen a poet. Một đồng nghiệp tại nhà hát đã nghĩ Andersen là một thi sĩ.
Taking the suggestion seriously, Andersen began to focus on writing. Dù cân nhắc đền nghị này, Andersen bắt đầu tập trung vào nghiệp viết lách.
Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search