Steve Jobs 1 of 5 (Lower Intermediate)

Steve JobsI am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college…

 Học tiếng anh song ngữ qua truyện song ngữ anh việt Steve Jobs 

Play

 

 

 

Bài này dài tổng cộng 15 phút 17 giây.  Bạn sẽ đọc 2290 từ trong đó có 726 từ cá biệt không trùng nhau.  Bạn hãy đọc/nghe đi nghe lại nhiều lần để luyện nghe và xây dựng vốn từ.  Mời bạn ghi danh bên dưới miễn phí hay bấm đây và mỗi ngày bạn hãy đăng nhập vào để đọc phần kế tiếp.

Steve Jobs – Lễ phát bằng ở Standford – phần 2

Steve Jobs – Lễ phát bằng ở Standford – phần 3

Steve Jobs – Lễ phát bằng ở Standford – phần 4

Steve Jobs – Lễ phát bằng ở Standford – phần 5

You’ve got to find what you love,’ Jobs says Các bạn phải tìm những gì bạn đam mê’ Jobs nói
This is a prepared text of the Standford Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005. Đây là bài văn của lễ phát bằng tại trường đại học Standford được đọc bởi Steve Jobs, CEO của Apple Computer và Pixar Animation Studios vào 12 tháng 6, 2005.
Thank you, I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. Cảm ơn, tôi rất vinh dự được có mặt với các bạn hôm nay vào ngày lễ trao bằng tốt nghiệp tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới.
Truth be told, I never graduated from college.  this is the closest I’ve ever gotten to a college graduation. Sự thật, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học.  Đây là lần gần nhất mà tôi đến với sự tốt nghiệp đại học.
Today I want to tell you three stories from my life. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện của cuộc đời tôi.
That’s it. Chỉ như vậy thôi,
No big deal. không có gì to tát,
Just three stories. chỉ ba câu chuyện.
The first story is about connecting the dots. Câu chuyện đầu tiên kể về “kết nối các sự kiện”.
I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Tôi nghỉ học ở trường đại học Reed sau sáu tháng đầu tiên nhưng vẫn ở lại loanh quanh dự thính thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự bỏ.
So why did I drop out? Tại sao tôi lại chọn bỏ học?
It started before I was born. Mọi thứ bắt đầu từ trước khi tôi chào đời.
My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. Mẹ ruột của tôi là một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học,
chưa có gia đình, và bà quyết định gửi tôi làm con nuôi.
She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife.  Bà rất tin rằng tôi phải được những người có bằng đại học nuôi và mọi thứ được sắp xếp để tôi thành con nuôi vừa lúc sinh ra bởi cặp vợ chồng luật sư.
Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. Nhưng không ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ quyết định phút chót là muốn có một bé gái.
So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: “We have an unexpected baby boy; do you want him?” They said: “Of course”. Bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại vào giữa đêm: “Chúng tôi bất ngờ có một bé trai mới sinh. Ông bà có muốn nó không?” Họ trả lời “Tất nhiên!”.
 My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. Mẹ ruột tôi sau mới biết rằng bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học và cha tôi còn chưa tốt nghiệp trung học nữa.
She refused to sign the final adoption papers. Bà từ chối ký giấy cho con nuôi.
She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college. Bà chỉ nhượng bộ vài tháng sau khi bố mẹ tôi hứa rằng:
sau này sẽ tôi vào đại học.
And 17 years later I did go to college. Và 17 năm sau, tôi đã vào đại học.
But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. Nhưng tôi lại ngây thơ chọn một trường đắt tiền gần như Standford, và toàn bộ số tiền dành dụm của cả đời lao động của bố mẹ tôi, được chi cho học phí của tôi.
After six months, I couldn’t see the value in it. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy lợi ích gì từ việc đó.
I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. Tôi không biết muốn làm gì với cuộc đời của mình và cũng không biết trường đại học sẽ giúp tôi tìm cầu trả lời bằng cách nào.
And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. Và đây tôi đang tiêu phí toàn bộ số tiền mà bố mẹ tôi đã dành dụm cả đời.
So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. Thế là tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng ổn thôi.
It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. Đó là một thời điểm khá lo sợ, nhưng bây giờ nhìn lại, đó là một trong những quyết định tốt nhất tôi đã chọn.
The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting. Từ phút tôi nghĩ học, tôi có thể bỏ những môn bắt buộc không thú vị, và bắt đầu dự các lớp có vẻ hay ho hơn.
It wasn’t all romantic. Nó không lãng mạn lắm đâu.
I didn’t have a dorm room, so I slept on the floor in friends’ rooms, I returned coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, Tôi không có phòng trọ vì thế tôi đã ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng của các bạn tôi. Tôi trả vỏ lon Coke để lấy 5 cent tiền đặt cọc mua thức ăn,
and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. và đi bộ hơn 7 dặm qua phố vào mỗi đêm chủ nhật để nhận một bữa ăn khá một tuần tại thánh đường Hare Krishna.
I loved it. Tôi rất thích.
And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Và đa số những gì tôi tình cờ gặp phải trong lúc theo đuổi sự tò mò và trực giác đã trở nên vô giá về sau.
Let me give you one example: Để tôi cho các bạn một ví dụ:

ghidanh2

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search