Tại Sao Phải Bò Khi Bạn Có Thể Đi?

Học ngoại ngữ hiệu quả I think that trying to master a language without listening to it is as futile as playing the piano without listening to music…

 

Học tiếng anh song ngữ qua truyện song ngữ anh việt tương tác

Play
Bài này dài tổng cộng 5 phút 16 giây.  Bạn sẽ đọc 592 từ trong đó có 248 từ cá biệt.  Bạn hãy đọc/nghe đi nghe lại nhiều lần để luyện nghe và xây dựng vốn từ.  Mời bạn ghi danh miễn phí (bấm đây) để vào đọc và học hàng tuần.
WHY CRAWL IF YOU CAN WALK? TẠI SAO PHẢI BÒ KHI BẠN CÓ THỂ ĐI?
© Ptaszek-Phi-Staszek
I think that trying to master a language without listening to it is as futile as playing the piano without listening to music… Tôi nghĩ rằng việc cố gắng thông thạo một ngôn ngữ mà không cần nghe cũng vô nghĩa như chơi dương cầm mà không nghe nhạc…
I’ve always been puzzled by the fact that even intelligent people learn languages in a clumsy way… Tôi vẫn luôn thắc mắc với sự thường tình rằng ngay cả người thông minh cũng học ngôn ngữ theo một cách vụng về…
If you want to learn a language quickly you’ll need: Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ nhanh chóng bạn sẽ cần:
1. a recording performed by good actors or narrators in the language you want to learn 1. Một đoạn thu âm của diễn viên tài ba hoặc người kể chuyện của ngôn ngữ mà bạn muốn học.
2. the original text (of the recording) 2. Đoạn văn bản gốc ấy (của đoạn thu âm ấy)
3. a translation into your own language or a language you understand 3. Bài dịch dưới ngôn ngữ của chính bạn hoặc một thứ ngôn ngữ mà bạn thấu hiểu
4. the text should be long: novels are best 4. Đoạn văn bản phải dài: tiểu thuyết là hay nhất
You may wonder: why long texts? Because of the idiolect of the author; it manifests itself fully in the first ten–twenty pages: Bạn có thể sẽ tự hỏi: tại sao phải là văn bản dài? Bởi vì văn phong của chính tác giả; nó được thể hiện đầy đủ trong 10-20 trang đầu tiên:
it is very important in learning quickly without cramming. Điều rất quan trọng là học nhanh mà không nhồi nhét .
The key factor in learning a language is EXPOSURE, that is how much text you will be able to perceive in a unit of time. Yếu tố chính trong việc học ngôn ngữ là SỰ TIẾP GIÁP, đó là việc bạn nhận thức được bao nhiêu từ trong một đơn vị thời gian.
There is a physical limit here, you can’t understand any faster than the text reaches your brain. Đây có giới hạn, bạn không thể hiểu nhanh hơn tốc độ mà những từ đi vào não.
That is why you ought to SIMULTANEOUSLY read the translation and listen to the original recording: that provides the fastest exposure. Đó là lý do vì sao bạn nên đọc đoạn dịch và nghe đoạn thu âm gốc cùng một lúc: điều này cho bạn sự tiếp xúc nhanh nhất.
You should ENJOY the text you’re going to listen to. Bạn nên VUI THÍCH bài đọc mà bạn sắp sửa phải nghe.
Texts for beginners should be long – the longer the better, up to fifty hours (e.g. The Lord of the Ring, Harry Potter, Anna Karenina, War and Peace, Catch-22). Bài đọc cho người mới bắt đầu nên dài – càng dài càng tốt, đến độ khoảng 50 giờ (ví dụ Lord of the Ring, Harry Potter, Anna Karenina, Chiến tranh và Hòa bình, Catch-22).
You might doubt if it is possible. I can assure you it is – you should see twelve-year-olds listening to Harry Potter. Có thể bạn sẽ nghi ngờ liệu điều này có khả thi. Tôi có thể bảo đảm với bạn là có – bạn chỉ nhìn những đứa trẻ 12 tuổi nghe Harry Potter.
The translation: Bài dịch:
a) interlinear (for beginners) a) nằm giữa các dòng (cho người mới bắt đầu)
b) literary, but following the original text as closely as possible b) mang tính văn học, nhưng theo sát văn bản gốc hết mức có thể
The original text and the literary translation should be placed in parallel vertical columns side by side. Văn bản gốc và bản dịch văn học nên được đặt trong các cột song song bên cạnh nhau.
If the texts are placed side by side, you can check almost instantly whether you understand or not. Nếu những văn bản được đặt cạnh nhau, bạn có thể kiểm tra ngay tức thì xem bạn hiểu hay không hiểu.
The order ought to be EXACTLY as follows:  What you do: Thứ tự nên theo đúng chính xác như sau: Những gì bạn cần làm:
1. You read the translation 1. Bạn đọc bài dịch
because you only remember well what you understand and what you feel is “yours” psychologically bởi vì bạn chỉ nhớ tốt những gì bạn hiểu và những gì bạn cảm thấy là của mình trong tri giác.
2. You listen to the recording and look at the written text at the same time, 2. Bạn nghe đoạn thu âm và nhìn vào dòng chữ cùng lúc,
because the flow of speech has no boundaries between words and the written text does, bởi vì âm hưởng lời nói không có ngăn cách  giữa các từ với nhau và dòng chữ viết lại có,
you will be able to separate each word in the speech flow and you will get used to the speed of talking of native speakers – at first it seems incredibly fast bạn sẽ có khả năng tách từng từ trong phát âm lời nói ấy và bạn sẽ quen được với tốc độ nói của người bản xứ – dù lúc đầu nó có vẻ  quá nhanh đấy.
3. You look at the translation and listen to the text at the same time, from the beginning to the end of a story, 3. Bạn nhìn vào bài dịch và nghe văn bản đọc cùng lúc, từ đầu chí cuối của câu chuyện,
usually three times is enough to understand almost everything. thường thì 3 lần là đủ để hiểu hầu hết mọi thứ.
This is the most important thing in our method, it is right AT THIS POINT that proper learning takes place. Đây là điều quan trọng nhất trong phương pháp của chúng ta, ngay giây phút này việc học chuẩn xác diễn ra.
4. Now you can concentrate on speaking: you repeat after the recording, you do it as many times as necessary to become fluent. 4. Giờ bạn có thể tập trung vào phần nói: bạn lặp lại sau đoạn thu âm, bạn thực tập nó thật nhiều đến khi lưu loát.
Of course, first you have to know how to pronounce the sounds of the language you’re learning. Tất nhiên, trước tiên bạn phải biết cách phát âm ngôn ngữ mà bạn học.
How to teach yourself the correct pronunciation is a different matter, here I will only mention the importance of it. Làm sao để tự học cách phát âm đúng là một vấn đề khác, ở đây tôi sẽ chỉ nhắc đến tầm quan trọng của nó.
5. You translate the text from your own language into the language you’re learning you can do the translation both orally and in writing, 5. Bạn dịch đoạn văn bản từ ngôn ngữ của bạn sang ngôn ngữ bạn đang học, bạn có thể dịch bằng miệng hay viết,
that’s why the written texts should be placed in vertical columns side by side: you can cover one side and check using the other one. đó là lý do vì sao văn bản viết nên được đặt trong cột song song bên cạnh nhau: bạn có thể che một bên và kiểm tra bằng cột còn lại.
And last but not least: conversing is not learning, it is USING a language, you will NEVER be able to say more than you already know. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: đàm thoại không phải là học, nó là việc SỬ DỤNG ngôn ngữ, bạn KHÔNG BAO GIỜ có thể nói nhiều hơn những gì mình đã biết.

Đọc Cuộc Đàm Luận Về Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Qua Parallel Texts

ghidanh2

(Cách học ngoại ngữ hiệu quả)

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search